{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

پرسبوک در نهمین دوره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی می‌پردازد

کدخبر : 740

"پرســبوک" ســالانه‌اى هنــرى بــراى نمایــش آثــار هنرمنــدان ایرانــى اســت و در ســال 1388 توسـط هنرمنـد-کیوریتـور "نـدا درزى"‌ پایـه گـذارى شـد. پرسبوک در نهمین دوره ى خود با ارجاعى به جنگل‌های "هیرکانی" و بوم شناسی آن؛ همچون دوره های پیشین اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، میراث کهن سرزمین ایران - جهان را دنبال خواهد کرد.

اقتصاد هنر آنلاین-مه‌سیما شکریان: "سالانه هنر معاصر پرسبوک" قصد دارد که به موضوعاتی بپردازد که دغدغـه ى همگانـى محسـوب مـى شـوند. جسـتجوى شـرایطى آزاد و بـدون تعصـب بـراى نمایـش و معرفـى آثارهنرمنـدان جـوان ایـران از دلمشـغولى هـاى اولیه "پرسـبوک" به شـمار می‌آیـد و ایـن دیـدگاه همچنـان اهـداف و عملکـرد پرسـبوک را شـکل می‌دهـد. این سالانه همچنین از هنرمنـدان و هیـات ژورى خارجـى برای شرکت در این رویداد دعوت می‌کند.

"ندا درزی" بنیان گذار "پرسبوک" می‌گوید:"در پرسبوک قصد داریم تا کاری کنیم که هنرمندان در عرصه‌های اجتماعی فعالتر باشند. هنرمندان و فعالان پرسبوک پیش از این در گالری‌ها کار می‌کردند، اما در "پرسبوک" کارهایی فضا محور انجام می‌شود و مخاطب اصلی آن مردم هستند. این سالانه هنر معاصر چند دوره به صورت رقابتی برگزار شد، اما در حال حاضر ضرورت این وجود دارد که به صورت کیوریتال و با شرایط کارگاهی برگزار شود."

 پرسـبوک یکـى از اولیـن سـالانه‌هـاى نمایشـگاهى در ایـران اسـت کـه کار هنرمنـدان را نـه تنهـا در عرصـه گالری‌هـا بلکـه در فضـاى مجـازى نیـز بـه نمایـش مـى گـذارد. در طـول هشت سـال اخیـر پرسـبوک هنرمنـدان ایـران و خـارج را دعـوت بـه نمایـش آثـار در قالـب سـوژه هـاى مختلفـى کـرده اسـت. اکثـر سـوژه هـا مربـوط بـه مسـائل مهـم اجتماعـى و زیبـا شناسـى در ایـران بـوده انـد. بـه سـبب اهمیـت مسـائل زیسـت محیطـى در ایـران، در طـى سه سـال اخیـر "پرسـبوک" بـه موضـوع طبیعـت و طراحـى پایـدار پرداختـه اسـت.

"پرسبوک" قصد دارد در نهمین دوره ى خود با ارجاعى به جنگلهای "هیرکانی" و بوم شناسی آن؛ همچون دوره های پیشین اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، میراث کهن سرزمین ایران - جهان را آغاز و هنرمندان خلاق و نوگرا را دعوت به همکاری در پروژه اى فضا محور کرده است. این دوره با همکاری "انجمن هنرهای تجسمی مازندران"  و "حمایت اداره کل هنرهای تجسمی"  با  کیوریتوری "ندا درزی" در منطقه "درزیکُلا" و بخشی از جنگل های "هیرکانی" و "دودانگه ساری" صورت می‌گیرد‌.

چشم‌انداز

ادبیات کهن و نوین ایران دارای ارجاعات بسیار به زیست بوم متنوع ایران است. هر چند بیشتر در قالب شعر به این موضع پرداخته شده اما با تعریف "ژان پل سارتر"؛ حکم شعر، حکم نقاشی و پیکرتراشی و آهنگسازی است . ما نمی‌توانیم  منکر تاثیر محیط زیست در شکل گیری آثار هنری ماندگار و فاخر شویم . در نقد و بررسی هر اثر توجه به ویژگی اقلیمی و شرایط فرهنگ و اجتماعی متاثر از زیست بوم هنرمند را نباید فراموش کرد و در این جاست که به «نقد بوم گرا» یا "اکوکرتیسیسم" نیاز داریم .

نقد بوم گرا به چگونگی انعکاس رابطه انسان و محیط فیزیکی در آثار ادبی و هنری می پردازد. در عین حال رابطه دین، اخلاق، زبان و جنسیت با محیط زیست را بررسی می نماید. یکی از اهداف این نقد پر رنگ ساختن دغدغه حفظ محیط زیست و اصلاح رابطه انسان با طبیعت از طریق ادبیات ، فرهنگ و زبان است.

پرسش‌ها

 طی سه دوره ی اخیر پرسبوک با تمرکز بر جغرافیایی خاص سعی بر آن کرده تا با طرح مسائلی فاصله‌ی بین هنرمندان با زیست‌ بوم جامعه را کمتر کند؛ انتخاب این مسائل بیشتر بر پایه  دغدغه‌های مهم اجتماعی و محیط زیستی بوده است که مفهوم نقادی بوم‌گرا را در آن می‌توان به سادگی مشاهده کرد .

 در این دوره نیز با توجه به هم زمانی ثبت  جهانی جنگل های "هیرکانی"، این پرسش‌ها مطرح شده است:

چگونه می‌توان با فرهنگسازی پایدار مانع تخریب بیش از حد جنگل شد؟

هنرمند پیشرو و منتقد به عنوان یک فعال محیط زیستی با چه شگردی می تواند در سطحی گسترده، عامل بازدارنده تخریب ها یا اهمیت باز آفرینی یک موقعیت شود؟

وظیفه هنرمند در قبال تغییرات زیست محیطی با نگاه به مفهوم نقد بوم گرا چگونه باید باشد؟

اهداف

توجه ویژه هنرمندان به عنوان فعالان اجتماعی به جنگلهای هیرکانی و ره آورد قابلیتهای زیباشناختى- پژوهشی قابل تأمل درآن

آشنایی هنرمندان با زیست بوم طبیعی جنگل‌های هیرکانی و پرداختن به این مهم که از دریچه نگاه یک «بوم‌ نگار» چگونه به ثبت هیرکانی بپردازند.

ترویج هنر مشارکتى و کار گروهى

تشویق هنرمندان جوان ایران به پیشبرد هنر زیست محیطی و اهمیت توجه به دغدغه هاى محیط زیست

تاکید بر اهمیت حوزه هاى فرهنگى متفاوت در ایران

جلب توجه افکارعمومى به این واقعیت که جنگل‌های "هیرکانی" صرفا شرایطی توریستى ندارد، بلکه رخدادهاى این چنین می‌تواند براى اولین بار به بخشى از هویت فرهنگى و بقای خطه ی شمال ایران تبدیل شود.

توجه به این مهم که جنگل‌های "هیرکانی" میراثی ایرانی-جهانی برای نسل‌های آتی نیز هست و ترویج این فرهنگ به سایر نقاط ایران و جهان تضمینی بر اهمیت وجود آن در آینده است.

اهمیت جنگل های "هیرکانی" تنها از بعد قدمت آن نیست بلکه این جنگلها  علاوه بر تامین اکسیژن، در ذخیره مقادیر بسیار زیاد آب، حفاظت  از بافت خاک و جلوگیری از جاری شدن سیل نقش بسیار مهمی دارند.

اما آنچه که علی رغم ثبت جهانی "یونسکو" حیات این موزه زنده را تهدید می کند و نابودی آن را به دنبال دارد، بهره وری بی رویه از منابع چوب و قطع درختان برای ساخت و ساز و استفاده در صنایع چوب، دفن زباله ها، احداث سدها و بزرگراه هاست که کمر به نابودی یکی از کهن ترین جنگل های جهان بسته است.

هنرمندان مدعو

هنرمندان مدعو: "مهدیه ابوالحسن"، "گروه برجاس"، "فریبا بروفر"، "زیبا پشنگ"، "فریده شاهسوارانی"، "سعیدخالقی"، "مجید ضیایی"، "حمید فاتح"، "نگار فرجیانی"، "اسماعیل قنبری"، "بهنام کامرانی"، "مهسا کریمی زاده"، "الهه مقدمی"، "محمود مکتبی"، "تهمینه میرمطهری"، "تکتم همتی"

 حضور در کارگاه‌ها مبتنی بر زیست بوم جنگل و ثبت هنرمندانه ای آن تنظیم شده است.

نتیجه‌ى فرا ملی این پروژه در قالب عکس، فیلم و کتاب ثبت مى شوند.

آثارمنتخب  درمجموعه "دنیای آرزو"، ساری نمایش داده خواهند شد. زمان و محل آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

unnamed (1)

 

ارسال نظر:

  • پربازدیدترین ها
  • پربحث ترین ها