{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
اولی کلت
  • از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم

    چهارراه یک مکان دموکراتیک است. همه افراد قبل از ورود به آن باید چند لحظه بایستند و این شاید فرصتی برای فکر کردن به این است که از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم.