{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
بوسان
  • رویداد فروش آثارهنری "آرت بوسان" که در سال ۲۰۱۲ با هدف تبدیل بوسان به شهر فرهنگ و هنر کره جنوبی راه اندازی شد، از تاریخ ۳۱ می تا ۲جون برگزار می شود. این رویداد نمایشگاه های گوناگون در زمینه روند فعلی و آینده هنر معاصر برگزار کرده است و اکنون بزرگترین جشنواره هنری کره جنوبی است.