{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
تهمینه میلانی
  • مهیار بهرام اصل، نقاش در انتقاد از رویکرد تهمینه میلانی در هنر، به اقتصاد هنر آنلاین می گوید:

    مهیار بهرام اصل هنرمندِ جوانی ست که در راستای اتفاقاتِ پیشامده در نمایشگاهِ نخستِ نقاشی های خانم تهمینه میلانی مورد شکایت ایشان قرار گرفته و به دادگاه احضار شده. آقای بهرام اصل یک هنرمندِ جدی و صاحب فکر است که امسال در گروهِ برگزار کنندگانِ جشنواره‌ی دانشجویی "ژکال" هم حضور داشته و نظرات منتقدانه ای به روشِ ورود هنرمندانِ رشته های دیگر به هنرهای تجسمی دارد

  • درباره‌ نمایشگاهِ نقاشیِ دوم تهمینه میلانی

    هنر مرز مشخصی ندارد و در تاریخ هنر، هنرمندانِ بزرگی بوده اند که هم فیلم ساخته اند، هم نقاشی کرده اند و هم شعر گفته اند و مرز ها را در نوردیده اند و میانِ عناصرِ به ظاهر متکثر زیبایی؛ ارتباط ایجاد کرده اند.