{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
حراج جهان اسلام و هند کریستیز
  • حراج هنر جهان اسلام و هند کریستیز ۲۵ ژوئن در لندن با عرضه ۲۲۶ اثر هنری از کشورهای مسلمان و هند برگزار شد و با فروش کلی ۱۳۳۶۱۰۰۰ پوند به کار خود پایان داد. در این حراج ۶۶ اثر ایرانی شامل قرآن‌های خطی، آثار نگارگری و خوشنویسی، سفال، آبگینه و فرش عرضه شدند و ۴۱ اثر از آنها به مبلغ کلی ۹۹۳۰۷۵۰ پوندبه فروش رسیدند.