{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مجسمه‌های نژاد پرستانه
  • در پی گسترش اعتراضات ضد نژاد پرستی که از آمریکا و گسترش آن به دیگر کشورها تعدادی از مجسمه‌هایی که به گونه‌ای نماد و نشان برده‌داری بودند در آمریکا و کشورهای معترض دیگر سرنگون شدند و قرار است در بعضی کشورها این مجسمه‌ها برداشته شده و به موزه‌ها و یا انبار موزه‌ها منتقل شوند و به عنوان آثاری که نماد تغییر است شناخته شد و به جای آن‌ها آثاری که نماد پیروزی و یا بزرگداشت فعالان جنبش‌های ضد نژاد پرستی ساخته و نصب شود.