{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مسجد شیخ لطف‌الله
  • چرا گنبدمسجد شیخ لطف‌الله دو رنگ شده است؟ در روزهای گذشته تصاویر زیادی از دو رنگ شدن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان پس از مرمت منتشر شده است. روز شنبه فرصتی فراهم شد تا از وضعیت گنبد بازدید شود و مدیران میراث فرهنگی و پیمانکار پاسخ برخی از انتقادات به این مرمت و علت تغییر رنگ را توضیح دادند.