{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
میدان تیان آن من
  • این تابلو در سال ۲۰۰۷ با قیمت ۵.۹ میلیون دلار در حراج ساتبیز لندن به فروش رسید و رکورد گرانترین نقاشی هنرمعاصر چین را از آن خود کرد. این تابلو با الهام از واقعه کشتار دانشجویان معترض در سال ۱۹۸۹ در میدان «تیان آن من» شهر پکن در سال ۱۹۹۵ خلق شد.