{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هنر در غزه
  • وَنِ عمارابوشملا این روزها رنگ‌ را به خیابان‌های غزه می‌برد. عمار و همسرش و سه هنرمند دیگر نقاشی‌هایی رنگارنگ از مناظر و گل‌ها و پرتره‌ها را روی ماشینشان آویزان می‌کنند و جمعیت زیادی را اطراف "ونِ هنر" جمع می‌کنند.