{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
گرانترین اثر ونگوگ
  • در تاریخ 1 مارچ حراج کریستیز میزبان مزایده فروش آثار هنری با عنوان «یک مجموعه خانوادگی: کارهای روی کاغذ از ونگوگ تا فروید» خواهد بود که در این رویداد طراحی از ونگوگ که موضوع آن یک دختر اهل پروانس است و تاثیر هنر ژاپن در آن دیده می‌شود با برآورد قیمت 10 میلیون دلار فروخته خواهد شد.