{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

کدخبر : 9002

فعالان فضاى مجازى به تغییر رویکردهاى صداوسیما در پوشش اخبار چه واکنشى نشان دادند؟

به گزارش هنر ام‌روز، در طــی ۱۱ روز گــذشتــه، کشــاورزان استان اصفهان با برپایی چادر در بستر خشک زاینده‌رود مطالبات خودشان را در خصوص تعیین تکلیف وضعــیت کشــت پاییزه مطالبه می‌کردند، اما روز جمعه مردم این استان به تجمع آن‌ها پیوستند و در کنار پل تاریخی خواجو دغدغــه‌هــای خــود در خصوص احیای دائمی زاینده‌رود را بیان کردنــد و از مسئــولان خواستند تا نسبــت به مشکلات زاینده‌رود رسیــدگی کنند. به اعتقاد کارشناسان، این تجمع اعتراضی ثمره دو دهه بی‌توجه‌ای به موضوع خشکسالی اصفهان و دیگر استان‌های کشور است. صداو سیما، اما این با رویکرد جدیدی اخبار مربوط به اصفهان را پوشش داد که با واکنش‌هایی همراه شد.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

 

عروجی در روزنامه شهرآرا نوشت: تغییــر ریاســت ســازمان صداوســیﻤﺎ این بــار بــا دوره هــای قبلــی تفــاوت زیادی داشــت. دســت کم نشــان داد کــه مدیــر تــازه اگــر بخواهــد می‌توانــد کارهــای زیادی بکند. می‌توانــد خــودش را بــه مــردم و دغدغه هایشــان نزدیــک کنــد و تــا جایــی کــه امــکان دارد صــدای آن هــا باشد. می‌توانــد آن مرجعیت رســانه‌ای درخور اعتمادی باشــد کــه سال هاســت منتقدانــش می‌گوینــد بــه جــای دیگــری نقــل مــکان پیــدا کــرده اســت.

صــدای تغییــرات ســاختاری و سیاســت گذاری‌های جدیــد از هشــتمین رئیــس صداوسیماﺎ حــالا کم کــم دارد بــه گــوش می‌رســد؛ تغییراتی که از هﻤﺎن روز‌های نخســت ورود جبلی با شــعار هویت محــوری و عدالت گســتری در لایــه مدیریتــی ایــن ســازمان شروع و بــه آمدن افــراد جدیــدی در معاونت‌های خــبر، برون مرزی و اطلاع رســانی صداوسیما منجر شــد.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

 

بعد از انتصاب پیمان جبلی و معاون سیاسی اش، علیرضا خدابخشــی، می‌تــوان ایــن تغییــر رویکــرد را آشــکارا در خبرهــای صداوســیﻤﺎ دیــد. اولین بــار در ماجــرای هــک.جایگاه‌های سوخت رسانی در کشور، صداوسیما ترجیح داد بــرای اولین بــار مســئله را نادیــده نگیــرد و مســتقیم به. ماجــرا ورود کنــد. مدیــران و مســئولان مربــوط را بکشــاند پــای خــط و بــا آن هــا حــرف بزنــد و از جایگاه هــای ســوخت گزارش هــای خوبــی تهیــه کنــد.همیــن موضــوع بعــد از مدت هــا خیلی هــا را از طیف هــای مختلــف سیاســی بــه. تحســین وا داشــت.

بــرای ﻧﻤونــه یکــی از کاربــران فضــا‌ی مجــازی در این بــاره نوشــت: نکتــه مهــم در تغییــر رویکــرد صداوسیما کــه در اتفــاق بنزینــی و ماجــرای شــهرداری جلــوه کــرد، جلــب نظــر فعــالان رســانه‌ای از همــه طیف هــای سیاســی اســت! ایــن بازخــورد مثبــت بایــد رســانه ملی را در رویکــردی کــه در پیــش گرفتــه است مصمم تــر کنــد!

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

منعکس کننــده صــدای مــردم و رفتــار مســئولان حتــی محمــد سرشــار مدیــر شــبکه پویا در توییــتر نوشــت: اولیــن آزمــون جــدی پوشــش خــبری ماجــرای اختــلال جایگاه هــای ســوخت، موفق‌تر از ماجرا‌های مشــابه عمل کــرد.این بــار خبرنــگاران بــه سرعــت مشــکل بــزرگ مردم را روایــت کردند؛ و از مدیــران توضیح خواســتند ۰ امیدوارم ایــن تحــول روزبــه روز ادامــه یابــد و رســانه ملــی بتوانــد.مرجعیــت خــبری را دوبــاره بــه دســت آورد. صداوسیما امــا در مســئله اعتراض هــای مدنــی مــردم اصفهــان بــه خشــک شــدن زاینــده رود چنــد گام جلوتــر رفــت و توانســت عملکرد خوبــی از خودش به جــا بگذارد. آن هــا ایــن اعتراض هــا را به طــور کامــل پوشــش دادنــد و بــه صــدای رســای مــردم تبدیــل شــدند.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

یکــی از کاربــران فضــای مجــازی نوشــت: مســئله اصفهــان بــه ســادگی روان کــردن آب در زاینــده رود نیســت و پیچیدگی هــا و نــکات خــاص خــودش را دارد، امــا می‌تــوان از ایــن بلــوغ در اعــتراض، چــه در میــان مــردم و کشــاورزان چــه در نــوع واکنش صداوسیما و رســانه‌های رســمی، لــذت بــرد.نکتــه مهم تــر اینکــه رویــه تــازه صــدا و سیما راه را بــر سوءاســتفاده شــبکه‌های معانــد بســته و خــودش بــه عنوان رســانه مرجع جریان ســازی رســانه‌ای را به دســت گرفتــه اســت.

اما برخی نظری متفاوت نسب به این موضوع دارند. سعید اردکان زاد اینطور نوشت: صداوسیما از کاری که همیشه باید می‌کرده و وظیفه‌اش بوده که انجام بدهد، یعنی پوشش اعتراضات مردمی، خیلی ذوق کرده.در بخش‌های خبری‌اش دارد گزارش پخش می‌کند که کارش در پوشش اعتراضات اصفهان چقدر حرفه‌ای بوده!

دیگری نوشت: صداوسیما برخلاف رویه‌های سابق خود که با رویکرد امنیتی از مطالبات مردمی گزارش تهیه می‌کرد.این بار گزارش مبسوطی از تنش آبی اصفهان و اعتراضات مردم در زاینده‌رود منتشر کرد.

کاربر دیگر نوشت: آقای صداوسیما ، آقایجبلی اگر می‌خواهید درِ همه شبکه های فارسی زبان را گل بگیرید فقط کافی است راوی روایت اول باشید. پس باشید.

 

ارسال نظر:

  • پربازدیدترین ها
  • پربحث ترین ها