{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
انجمن صنفی طراحان گرافیک
  • به بهانه انتشار کتاب «صد سال گرافیک در تهران، تاریخ گرافیک همراه با شناخت نامه صد طراح گرافیک در تهران»

    اخیراً کتابی با عنوان 'صد سال گرافیک در تهران، تاریخ گرافیک همراه با شناخت نامه صد طراح گرافیک در تهران' نوشته ی معراج قنبری در انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است. از آنجا که من این کتاب را مطالعه نکرده ام و از محتوای آن آگاه نیستم، پرواضح است که این نوشتار به نقد کتاب از منظر تخصصی طراحی گرافیک نخواهد پرداخت، برعکس نقد و پرسش گری است پیرامون فضای حاکم بر این بخش از جامعه ی هنرهای تجسمی که در بسیاری مواقع داعیه دار اشاعه فرهنگ و هنر و هدایت عوام به مسیر درست اندیشی بوده است.

  • مجموعه نشست‌های خودمانی با طراحان گرافیک

    این برنامه اولین جلسه از مجموعه‌ی دورهمی‌های صمیمانه با عنوان "عصر گرافیک" است که با حضور "قباد شیوا"و اجرای "صالح تسبیحی" و با همکاری کمیته روابط عمومی "انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران" در "شهر کتاب مرکزی" برگزار می‌شود.