{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
بازسازی طاق کسری به بنیاد سوییسی سپرده شد
  • ایران با بازی بوروکراسی فرصت مرمت و حفاظت از مهم‌ترین اثر ساسانی خارج از مرزها را از دست داد و وزارت فرهنگ عراق پروژه نجات طاق کسری را به بنیاد سوئیسی و دانشگاه پنسیلوانیا واگذار کرد.