{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
وزن
  • درحالی‌که مجسمه‌سازی معاصر همواره از جلوه‌های یادمانی اجتناب ورزیده و بر کیفیات مفهومی اثر متمرکز می‌شود، مجسمه‌ساز نامدار انگیسی ''آنتونی گورملی'' خالق یکی از یادمانی‌ترین مجسمه‌های همه اعصار برفراز تپه‌ای در شمال انگلستان است که از این حیث با آیکون‌های ماندگاری چون مجسمه 'آزادی' نیویورک و یا مجسمه 'مسیح نجات‌بخش' ریودوژانیرو قابل مقایسه است. ''فرشته شمال'' یادواره‌ای است از رنج‌ها و استقامت انسان و نیاز دیرین او به معنویت و امدادهای آسمانی. این شالوده عظیم فولادی به وزن ۲۰۰تن، پیکره انسان بالداری است به ارتفاع ۲۰متر که بال‌های پهناور خود به طول ۵۴متر را گشوده تا احساسی از در آغوش گرفتن را تداعی کند.