{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جدیدترین نمایشگاه یوکواونو
  • این روزهای گالری وایت چپل لندن میربان جدیدترین نمایشگاه تعاملی یوکو اونو با عنوان «مرمت قطعات» است. در این نمایشگاه هنرمند با قرار دادن قطعاتی از سفال‌های شکسته و وسایل ترمیم ان‌ها چون چسب، ریسمان، قیچی و نوار و دستورالعمل مرمت از بازدید کنندگان دعوت می‌کند تا با دنبال کردن سفال‌های شکسته را با دقت مرمت کنند و همزمان به فکر اصلاح جهان هم باشند. اثار مرمت شده توسط بازدیدکنندگان نمایشگاه در قفسه‌ای نزدیک به در خروجی گالری به نمایش گذاشته می‌شود.