{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مدیر عامل خانه هنرمندان ایران
  • مدیر عامل خانه هنرمندان ایران:

    مدیر عامل خانه هنرمندان ایران با بیان اینکه در سال جاری هنوز هیچ کمکی از طرف وزارت ارشاد و شهرداری تهران به این مجموعه انجام نشده، می‌گوید: این روند طبیعی است چون در هر دو بخش با تغییر و تحول رو به رو بوده‌ایم.