{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نظرسنجی ایسپا
  • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) برای پایش افکار عمومی در ارتباط با برخی از مسایل روز کشور در مردادماه ۱۴۰۰ یک نظرسنجی‌ درباره میزان تاثیر تماشای یک پلتفرم در مصرف ماهواره مشترکان این پلتفرم انجام داد.