{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هنر قرن بیستم خاورمیانه
  • خانه حراج ساتبیز لندن در تاریخ ۹ فروردین میزبان رویداد فروش هنر قرن بیستم خاورمیانه خواهد بود. در این رویداد هشتاد و سه اثر مدرن و معاصر از هنرمندان عرب، ایرانی، ترکیه‌ای و کشورهای افریقای شمالی ارائه خواهد شد.