{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
ویلیام اترموهلن
  • بیست و یکم ماه سپتامبر روز جهانی آلزایمر نام گرفته است. آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل است که حافظه، افکار، مهارت‌های کلامی و قضاوت، درک مطلب و به طور کلی عملکرد شناختی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این روز نیز به اگاهی رسانی در خصوص این بیماری اختصاص یافته‌است. به همین بهانه اثار هنرمندی را معرفی می‌کنیم که تاثیر این بیماری را ثبت کرد.