{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
ژن خوب
  • اصطلاح ژن خوب از دو سال گذشته در سیاست مطرح شد اما می‌توان ردپای آن را در باقی عرصه‌ها هم مشاهده کرد. رشته هنر هم مسثتنی از این قاعده نیست و افرادی هستند که به‌واسطه رابطه‌هایی در این رشته نفوذ کردند.