{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
افشین سنگ چاپ
  • بسیاری از بازیگران ایرانی در طول دورانِ کاریِ خود به دلیل وفور نقش‌های مشابهی که ایفا کرده‌اند، کلیشه شده‌اند که در اینجا به برخی از آنان اشاره می‌کنیم.