{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جایی
  • سریال مردم معمولی هر چه می گذرد مخاطب بیشتری را از دست می دهد . اثری بی قصه و خالی از اتفاق جذاب که این روزها جز برخی لحظات با نمک و مفرحش حرفی برای گفتن ندارد. در قسمت گذشته هم ماجرا با یه مشت شاید هم بیشتر دلار کلید خورد اما به جای نرسید.