{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
درو
  • درو باریمور:

    درو باریمور در برنامه اخیر تلویزیونی خود با دختر وودی آلن ، دیلن فارو ، مصاحبه انجام داد و در این برنامه از حضور در فیلم وودی آلن ابراز پشیمانی کرد.