{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی
  • یکی از آثار میکل آنژ، مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی، ۱۸ ماه مه در پاریس به حراج گذاشته میشود. میکل آنژ، که در قرن پانزدهم و شانزدهم در ایتالیا زندگی کرد یکی از نوابغ تاریخ هنر در ده قرن اخیر شناخته شده است.