{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هنرمند نامریی
  • لیو بولین، هنرمند چینی مجموعه‌ای مشهور با عنوان «مرد نامرئی» یا گمشده در شهر دارد. این مجموعه در واقع عکسهایی است که این هنرمند در ان‌ها از بدن خود به عنوان بومی برای درآمیخته شدن با رنگ‌ها و اجسام محیط اطراف استفاده کرده است. برای اجرای این پروژه بولین ساعت‌ها بی حرکت ایستاده تا دستیارانش بدن و صورتش را به گونه‌ای نقاشی کنند که در پس زمینه حل شود.