{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
اکادمی هنر دارالکلیما
  • در میانه آتش جنگ و بمباران غزه توسط اسرائیل که در صدر اخبار قرار گرفته، افرینش هنری متوقف نشده‌است. جنگ و بمب‌باران برگزاری کلاس‌های تنها دانشگاه هنر شهر غزه را متوقف شده اما بنیانگذار این مجموعه میتری راحب سعی در زنده نگه داشتن امید دارد: «ما باید افرینش هنر را ادامه دهیم، این بسیار مهم است. ما نمی توانیم اجازه دهیم که نابودی حرف آخر را بزند.»